Regulamin sklepu internetowego

Macieli’s Brigadeiro

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Macieli’s Brigadeiro, dostępny pod adresem internetowym www.macielisbrigadeiro.pl, prowadzony jest przez Macieli Sarniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Macieli’s Brigadeiro Macieli Sarniak z siedzibą w Bezrzeczu, ul. Herbaciana1/7 71-220 Bezrzecze, NIP 8513082906, REGON 385655576

 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

 1. adres: ul. Herbaciana 1/7, 71-220 Bezrzecze

 2. adres e-mail: macielis.brigadeiro@gmail.com

 3. numer telefonu: 731 780 125

 1. Zamieszczone na stronie Sklepu zdjęcia Produktów są jedynie zdjęciami przykładowymi. Praliny brazylijskie wykonane w różnych kształtach, rozmiarach i różnie nazwane, są ręcznie wytwarzane i zdobione, w związku z czym mogą różnić się od siebie, a ich kształt i wygląd może różnić się od kształtu i wyglądu zaprezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na stronie internetowej www.macilisbrigadeiro.pl

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca – Macieli Sarniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Macieli’s Brigadeiro Macieli Sarniak z siedzibą w Bezrzeczu, ul. Herbaciana1/7 71-220 Bezrzecze NIP 8513082906, REGON 385655576

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.macielisbrigadeiro.pl

 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też na potrzebę Regulaminu – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę dostawy.

§ 3
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są co najmniej:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies

 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 4
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5

Zakładanie i usuwanie Konta w Sklepie

 

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres macielis.brigadeiro@gmail.com lub pisemnie na adres podany w § 1.

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem,

  2. odbiór osobisty pod adresem: 71-220 Bezrzecze, ul.Herbaciana 1/7

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. płatność przy odbiorze osobistym,

  2. płatność za pobraniem,

  3. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

  4. płatności elektroniczne „Cashbill”.

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8

Wykonanie Umowy Sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. E-mail Sprzedawcy zawierający oświadczenia o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest odebrać przesyłkę i dokonać płatności przy jej odbiorze przesyłki, w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w najbliższym możliwym dla Sprzedawcy terminie. Sprzedawca zapewnia, iż nie nastąpi to w terminie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu wpływu środków na konto Sprzedawcy.

 5. Wysyłki następują od poniedziałku do piątku.

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe po stronie kuriera czy poczty.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy – macielis.brigadeiro@gmail.com bądź też listownie na adres: Macieli’s Brigadeiro, ul. Herbaciana 1/7, 71-220 Bezrzecze

3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. To, co Strony sobie wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. koszty odesłania Towaru na adres Sprzedawcy.

4. Zwracany Towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w § 9 ust. 2.

5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e – mail) wezwania, o którym mowa w § 9 ust. 6, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu.

 1. W przypadku przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem. W takim wypadku zwrot należności nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wyżej wymienionych danych od Klienta.

 1. W przypadku Klienta będącego równocześnie Konsumentem, który odstępuje od Umowy sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu jaki użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu należności.

 1. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych od Klienta będącego równocześnie Konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

§10

Reklamacje

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dostawy produktu.

 1. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji zgłoszonej i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

§ 11
Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Klient może skontaktować się z Administratorem, w sposób określony w § 1 Regulaminu.

 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, po realizacji Umowy Sprzedaży lub odstąpieniu do niej.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 3. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, że Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.